^

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met Germaine de Capuccini Benelux BV met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 1/A, 2900 Schoten en BTW nummer 0872.520.839 (RPR Antwerpen) (kortweg Germaine de Capuccini Benelux BV), ongeacht of het gaat om een overeenkomst die online of offline wordt gesloten. Als u (verder de Koper genoemd) een bestelling plaatst bij Germaine de Capuccini Benelux BV of een overeenkomst sluit met Germaine de Capuccini Benelux BV dan gaat u akkoord met deze voorwaarden, ook als u er eigen algemene voorwaarden op nahoudt (en zelfs als u die aan Germaine de Capuccini Benelux BV toestuurt).

Artikel 2 – Offerte en bestelling
2.1. De toepasselijke prijzen zijn (i) de prijzen die in de offerte van Germaine de Capuccini Benelux BV worden vermeld (en dit voor de geldigheidsduur van de offerte), of (ii) in geval van een online bestelling, de prijzen die op het moment van het plaatsen van een bestelling online op de website van de Germaine de Capuccini Benelux BV worden weergegeven, ook al heeft de Koper op een ander tijdstip andere prijzen of promoties gezien op de website of in prijslijsten van Germaine de Capuccini Benelux BV.
2.2. Germaine de Capuccini Benelux BV mag een bestelling steeds weigeren zonder dat Germaine de Capuccini Benelux BV daarvoor specifieke redenen moet opgeven. Zelfs wanneer Germaine de Capuccini Benelux BV op regelmatige basis producten aan de Koper levert, verwerft de Koper daardoor niet het recht om in de toekomst steeds door Germaine de Capuccini Benelux BV te worden beleverd.


Artikel 3 – Prijs, factuur en betaling
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen in EUR en exclusief BTW.
3.2. Wat betreft de toepasselijke verzendkosten wordt volgend onderscheid gemaakt naargelang de bestelde producten en het bedrag van de bestelling:
- voor bestellingen van schoonheidsproducten voor een bedrag van meer dan 350 EUR (exclusief BTW) worden géén verzendingskosten aangerekend.
- voor bestellingen van schoonheidsproducten voor een bedrag van minder dan 350 EUR (exclusief BTW) worden in principe wél verzendingskosten aangerekend. Deze verzendingskosten bedragen 15 EUR (exclusief BTW), tenzij Germaine de Capuccini Benelux BV en de Koper andere afspraken maken.
- bestellingen van esthetische apparatuur en toestellen moeten door de Koper worden opgehaald op het adres van Germaine de Capuccini Benelux BV in Schoten.
3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moeten alle facturen worden betaald binnen de 15 dagen na de ontvangst van de factuur, zonder aftrek van belastingen en zonder verrekening of toepassing van andere tegenvorderingen. Korting van 2% bij contante betaling, d.w.z. binnen de 5 dagen, door middel van een bankoverschrijving.
3.4. Bij een eerste bestelling van schoonheidsproducten zal Germaine de Capuccini Benelux BV steeds een voorschot van 30% aanrekenen op de prijs van de producten, alvorens over te gaan tot levering. Bij de aankoop van esthetische apparatuur en toestellen is bovendien een voorschot van 50% verschuldigd na ontvangst van de bestellingsbevestiging en moet de overige 50% van de prijs betaald worden uiterlijk op de dag voordat de Koper het apparaat / het toestel komt ophalen bij Germaine de Capuccini Benelux BV. Germaine de Capuccini Benelux BV behoudt zich meer algemeen het recht voor om producten pas te leveren na de ontvangst van een voorschot of na betaling van de volledige prijs voor de producten.
3.5. De Koper moet klachten met betrekking tot een factuur ter kennis brengen van Germaine de Capuccini Benelux BV binnen de 5 werkdagen na de datum van ontvangst van de factuur. Daarna wordt de Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
3.6. Alle door Germaine de Capuccini Benelux BV gemaakte (on)kosten voor de invordering van achterstallige betalingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten) zijn voor rekening van de Koper. In geval van laattijdige betaling, zal Germaine de Capuccini Benelux BV de Koper in elk geval een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 15 % van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40 EUR als vergoeding voor de administratieve en andere invorderingskosten.
3.7. Iedere door de Koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door de Koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande factuur, ook als de Koper bij betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1. De Koper ontvangt bij aankoop informatie over de producten, i.h.b. wat betreft inhoud en gebruikswijze van de producten. Bij aankoop van esthetische apparatuur en toestellen om huidanalyses uit te voeren voorziet Germaine de Capuccini Benelux BV ook in een specifieke opleiding bij ontvangst van de apparatuur. De inlichtingen m.b.t. de producten die Germaine de Capuccini Benelux BV verschaft en de opleidingen die Germaine de Capuccini Benelux BV organiseert worden naar best vermogen verschaft / gegeven en op basis van de informatie waarover Germaine de Capuccini Benelux BV zelf beschikt. Het gaat om een middelenverbintenis om de Koper naar best vermoFgen in te lichten en niet om een resultaatsverbintenis.
4.2. De aansprakelijkheid van Germaine de Capuccini Benelux BV voor alle vorderingen voortvloeiende uit of in verband met de door de Koper aangekochte producten (en eventueel daarbij horende opleidingen) of hun gebruik, blijft beperkt tot het bedrag van de factuur voor de producten (en eventueel daarbij horende opleidingen) die het voorwerp zijn van de vordering.
4.2. Bovendien is Germaine de Capuccini Benelux BV enkel aansprakelijk voor opzettelijke fout en grove nalatigheid, en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de bestelling/de overeenkomst tussen de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV. Germaine de Capuccini Benelux BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade).


Artikel 5 – Levering van de producten, risico – en eigendomsoverdracht
5.1. Germaine de Capuccini Benelux BV zal de Koper op de hoogte brengen van de leverdatum en het tijdstip van levering van de producten zodra redelijkerwijze mogelijk. Levertijden zijn steeds indicatief en Germaine de Capuccini Benelux BV mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Koper moet er rekening mee houden dat Germaine de Capuccini Benelux BV bepaalde producten (zoals bv. esthetische apparatuur) in de regel zelf niet in voorraad heeft en deze producten zelf moet bestellen bij de producent of een verdeler van de producten. De leveringstermijn kan in dergelijk geval enkele maanden bedragen.
5.2. Het risico m.b.t. verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Koper zodra Germaine de Capuccini Benelux BV de producten afgeeft aan het transportbedrijf / het pakjesbedrijf dat instaat voor de levering van de producten aan de Koper (dit geldt ook wanneer de producten kosteloos worden geleverd aan de Koper). Echter, als de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV hebben afgesproken dat de Koper de producten komt ophalen bij Germaine de Capuccini Benelux BV, gaat het risico m.b.t. verlies of beschadiging van de producten over op de datum waarop de producten ter beschikking worden gesteld bij Germaine de Capuccini Benelux BV voor ophaling door de Koper.
5.3. De Koper moet al het nodige doen om er voor te zorgen dat de levering van de producten kan plaatsvinden. Als de Koper gedurende een periode van één (1) maand vanaf de leverdatum in gebreke blijft om zijn medewerking te verlenen aan de levering, mag Germaine de Capuccini Benelux BV de overeenkomst beëindigen zonder dat Germaine de Capuccini Benelux BV hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Koper en onverminderd het recht van Germaine de Capuccini Benelux BV om de Koper te factureren voor de producten en om vergoeding te vragen van de kosten en uitgaven voortvloeiend uit het gebrek van medewerking van de Koper met betrekking tot de levering.
5.4. De producten blijven geheel en exclusief eigendom van Germaine de Capuccini Benelux BV tot op het moment van volledige betaling van de factuur voor de producten (in hoofdsom, kosten en interesten), zelfs wanneer de producten al werden geleverd aan de Koper.


Artikel 6 – Inspectie van de producten en toestellen
6.1. De Koper moet de producten en toestellen inspecteren bij de levering en moet elk vermeend gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van Germaine de Capuccini Benelux BV binnen de vijf (5) werkdagen na levering van de producten en/of toestellen voor zichtbare gebreken, of voor onzichtbare gebreken binnen de vijf (5) werkdagen na de datum waarop de Koper het gebrek in de producten en/of toestellen heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken. De Koper kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebrekkige toestellen voor een periode van 2 jaar na de levering van de toestellen voor zover het om nieuwe toestellen gaat; op tweedehands toestellen wordt geen garantie gegeven. Op producten evenmin.
6.2. Kennisgevingen met betrekking tot eventuele vermeende gebreken doen geen afbreuk aan de verplichting van de Koper om de toestellen te betalen.
6.3. De Koper moet de toestellen die hij als gebrekkig beschouwt duidelijk gescheiden houden van andere toestellen. Het gebruik of de verwerking van de toestellen zal worden beschouwd als de onvoorwaardelijke aanvaarding van de toestellen en als een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de toestellen.
6.4. Als de Koper Germaine de Capuccini Benelux BV op de hoogte heeft gebracht van vermeende gebrekkige toestellen overeenkomstig deze voorwaarden en op voorwaarde dat vast komt te staan dat de toestellen gebrekkig zijn, mag Germaine de Capuccini Benelux BV kiezen om ofwel (i) het toestel te herstellen of te vervangen, ofwel (ii) het gedeelte van de prijs terug te betalen dat de Koper al heeft betaald. Dergelijke herstelling of vervanging van de toestellen of de terugbetaling van de prijs is de enige vorm van herstel voor gebrekkige toestellen waar de Koper recht op heeft. De Koper kan geen bijkomende schadevergoeding vorderen voor indirecte schade.


Artikel 7 – Annuleren bestelling, omruilen producten en doorverkoop van producten
7.1. Door de Koper geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd door de Koper, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van Germaine de Capuccini Benelux BV en mits betaling van 30% van de waarde van de bestelde producten.
7.2. De Koper mag een verzoek tot omruiling of terugname van aangekochte producten aan Germaine de Capuccini Benelux BV richten. Producten die meer dan één jaar oud zijn of die niet langer worden verkocht door Germaine de Capuccini Benelux BV, zullen in elk geval niet worden omgeruild of teruggenomen. Als Germaine de Capuccini Benelux BV haar akkoord geeft m.b.t. een omruiling of terugname van de producten (Germaine de Capuccini Benelux BV is daartoe nooit verplicht), moet de Koper de producten op eigen risico en eigen kosten terugzenden naar het door Germaine de Capuccini Benelux BV aangegeven adres. Bij ontvangst van de producten in goede staat (verpakking intact, geen prijzen op de producten gekleefd, …), leveren de producten een tegoed op gelijk aan de aankoopprijs van de producten -30%.
7.3. Bij Germaine de Capuccini Benelux BV aangekochte producten mogen door de Koper enkel worden doorverkocht aan eindklanten in hun oorspronkelijke verpakking en niet volgens gewicht of inhoud.


Artikel 8 – Verwerking van persoonlijke gegevens door Germaine de Capuccini
8.1. Bij het plaatsen van een bestelling, zal de Koper worden verzocht om Germaine de Capuccini Benelux BV bepaalde persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en andere persoonlijke gegevens die Germaine de Capuccini Benelux BV nodig heeft om de overeenkomst m.b.t. de bestelde producten uit te voeren.
Het privacybeleid van Germaine de Capuccini Benelux BV (http://www.germainedecapuccini.be/nl/page_privacybeleid_12.aspx) is daarop van toepassing. De verwerkingsgrond op basis waarvan Germaine de Capuccini Benelux BV deze gegevens verwerkt, is de tussen de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV gesloten overeenkomst. Germaine de Capuccini Benelux BV houdt de aldus verzamelde en verwerkte persoonsgegevens bij voor een periode van 10 jaar, tenzij de Koper Germaine de Capuccini Benelux BV verzoekt om de persoonsgegevens al vroeger te wissen. Hoe dan ook zal Germaine de Capuccini Benelux BV deze gegevens echter moeten bijhouden zolang dat nodig is om de overeenkomst tussen de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV uit te voeren, of voor zolang Germaine de Capuccini Benelux BV daartoe wettelijk verplicht is (bv. verplichting om facturen 7 jaar te bewaren).
3.2. Germaine de Capuccini Benelux BV kan de van de Koper verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden (bv. om de Koper in te lichten over een nieuw product in het gamma dat de Koper kan interesseren). De Koper mag steeds laten weten dat hij in dit kader niet langer wil worden gecontacteerd door Germaine de Capuccini Benelux BV (daarvoor volstaat een e-mail naar info@germaine-de-capuccini.be). De Koper kan zich steeds uitschrijven van de nieuwsbrief van Germaine de Capuccini Benelux BV door de link onderaan de nieuwsbrief te volgen.

 

Artikel 9 - Einde overeenkomst en overmacht

9.1. Als de Koper het faillissement aanvraagt of failliet gaat, stopt met betalen, in vereffening gaat, de gerechtelijke organisatie of een vergelijkbare procedure aanvraagt, en in elke andere situatie die er op wijst dat de Koper insolvent zou kunnen zijn, of wanneer de Koper herhaaldelijke of ernstige inbreuken op zijn verplichtingen onder de met Germaine de Capuccini Benelux BV gesloten overeenkomst(en) pleegt, mag Germaine de Capuccini Benelux BV de overeenkomst met de Koper opzeggen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper, en dit zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding te moeten betalen aan de Koper. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle eventuele vorderingen van Germaine de Capuccini Benelux BV automatisch en onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.
9.2. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere partij voor niet-naleving van de overeenkomst in de mate dat de naleving werd vertraagd, verstoord of verhinderd door een gebeurtenis die volledig buiten de redelijke wil van de betreffende partij ligt (overmacht). De Koper mag de overeenkomst niet opzeggen en mag geen schadevergoeding eisen in geval van overmacht.


Artikel 10 - Varia

10.1. Indien een bepaling uit deze voorwaarden (of een gedeelte daarvan) tegen de wet, nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in een bepaalde jurisdictie, dan zal die bepaling enkel zonder gevolg blijven voor zover ze ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, en zal dit in geen enkel opzicht de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden of de overeenkomst tussen Germaine de Capuccini Benelux BV en de Koper aantasten in die jurisdictie. Bovendien zal hierdoor de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overeenkomst in haar geheel niet worden aangetast in andere jurisdicties.
10.2. De Koper moet alle commerciële, technische en andere informatie en know-how met betrekking tot de bedrijfsvoering van Germaine de Capuccini Benelux BV vertrouwelijk houden.
10.3. Tenzij de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV uitdrukkelijk andere afspraken maken, verleent Germaine de Capuccini Benelux BV geen enkele licentie aan de Koper op of onder de intellectuele eigendomsrechten op de producten, hun samenstelling en/of toepassing, noch op logo’s, marketingmateriaal, of enige andere informatie of documentatie die Germaine de Capuccini Benelux BV ter beschikking stelt van de Koper.
10.4. Alle geschillen tussen de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.
10.5. De relatie tussen de Koper en Germaine de Capuccini Benelux BV en de tussen hen gesloten overeenkomst(en) worden beheerst door en moeten uitgelegd worden in overeenstemming met het recht van België. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Germaine de Capuccini gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten